Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
 
 
Välkommen > Kompetensområden > MBTI-seminarier
 
 

MBTI-seminarier

 - inspiration och genväg till ökad förståelse

Seminariet utgår antingen från att deltagarna i förväg genomgått ett MBTI-test * eller så fyller man på plats i ett skattningsformulär för att få fram sin personliga profil. Därefter görs en sammanställning av grupprofilen, vilken sedan bildar underlag för olika diskussioner och aktiviteter.

Ett MBTI-seminarium kan vara från tre timmar upp till två dagar. Möjligheter och variationer både vad gäller tid, antal deltagare, djup och frågeställningar är närmast obegränsade.

Syftet är att på ett spännande och intressant sätt spegla likheter och skillnader i personlighet hos oss människor som är lättillgängligt för alla. Att medvetandegöra både den egna och andras person, men framförallt att se och förstå hur man nyttjar och hanterar olikheter i en arbetsgrupp, ökar möjligheterna för bättre samverkan. MBTI återspeglar, på ett värderingsfritt och enkelt sätt, faktorer som är viktiga i vårt relaterande inte minst i arbetssammanhang då det bl.a. visar hur vi processar information och hur vi fattar beslut.

Under lättsamma former genomförs olika övningar och gruppens styrkor och svagheter åskådliggörs. Gruppens potential kommer i fokus. Vad behöver utvecklas och vad behöver vi som grupp vara observanta på? Initial nyfikenhet resulterar i aha-upplevelser och ökad insikt om relationen såväl till mig själv som till andra.

MBTI-seminarier kan arrangeras för enskilda arbetsgrupper eller hela organisationer och fungerar separat som kick-off eller i kombination med annan utvecklingsinsats, ex.vis teambuilding.


* Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är ett personlighetsinventorium som används för att förstå normala skillnader i personlighet. Det utvecklades på 40-talet av Katharine Briggs och dottern Isabel Briggs – Myers och sedermera även sonen Peter Briggs. Deras arbete grundar sig på den schweiziske läkaren och psykoanalytikern CG Jungs personlighetsteorier. Mer än 50 års forskning och utveckling har bidragit till att det är det mest spridda instrumentet över världen och det är också översatt till 30 olika språk.